Zakon Maltański

Zakon Maltański to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstał w Jerozolimie ok. roku 1050, jest zakonem rycerskim, którego członkami są  głównie osoby świeckie. W 1113 roku papież Paschalis II, wydał bullę nadając Zakonowi pełną suwerenność, tak  od władz  świeckich jak i kościelnych.

Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową, a utrzymując przez kilkaset lat najwyższą sprawność bojową stał się prawdziwym przedmurzem chrześcijańskiej Europy dla świata muzułmańskiego. Wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które pozwalają, w dzisiejszym świecie, działać charytatywnie w blisko 120 krajach. Posługa szpitalnicza, która stanowi główną misję Zakonu Maltańskiego, niesiona jest pod białym ośmiokątnym krzyżem na czerwonym tle, który znany jest również w świecie jako symbol ratownictwa.

Na ziemiach polskich Zakon obecny jest od początku XII w., z wyjątkiem okresu komunizmu kiedy działalność Zakonu była zakazana. Od 1920 r. działa związek narodowy – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, [ZPKM] który od 1927 r jest oficjalną organizacją reprezentującą Suwerenny Rycerski Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.  Reaktywacja Związku nastąpiła w 1991 roku.    

logo 100 lat ZPKM

ZPKM poprzez swoje fundacje prowadzi dzieła:

18 oddziałów MSM – szkolenia z ratownictwa przedmedycznego, zabezpieczenia medyczne;

6 ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa);

2 domy pomocy społecznej  (Szyldak, Puszczykowo);

2 centra pomocy specjalistycznej (Kraków, Poznań;

1 specjalistyczne przedszkole (Kraków);

1 szpital (Barczewo k. Olsztyna).

Roczna wartość realizowanej pomocy przez Zakon Maltański w Polsce szacowana jest na ok. 20 mln zł.  Członkowie  ZPKM, wolontariusze nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz fundacji maltańskich.

Rocznie  (dane za 2018 / Polska) ZM sprawował stałą opiekę szpitalną  nad  ponad 300 osobami przez 365 dni w roku oraz dodatkowo, udzielonych zostało  około 60 000  jednorazowych świadczeń  pomocy. Tylko w jednej przychodni onkologicznej w Poznaniu, przez kilkanaście lat 85 000 osób uzyskało bezpłatną pomoc. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu członków związku, a także dzięki setkom tysięcy godzin przepracowanych przez wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej (ok. 1000 osób).

Współpraca z młodzieżą realizowana jest w ramach programu Mała Malta, która (min.) od 2005 roku, w Szczyrzycu na Śląsku, organizuje letnie obozy integracyjne, w których uczestniczy około 70  osób niepełnosprawnych

Od 2012 r. organizowany jest Opłatek Maltański – wigilia dla najuboższych i wykluczonych z udziałem lokalnych biskupów diecezjalnych oraz samorządowców. Opłatek jest obecny blisko w 30 miejscowościach Polski i niesie doroczną pomoc ponad 3400 os.

W 2014 r. Maltańska Służba Medyczna uczestniczyła w ewakuacji 120 osób w czasie starć na Ukrainie. Następnie przez 5 lat, przy wsparciu polskiego MSZ, prowadzony był programy mający na celu budowę systemu ratownictwa ochotniczego na Ukrainie.

W 2016 r. podczas ŚDM w Krakowie, ZM zorganizował wielonarodowe zabezpieczenie medyczne [ m.in. 30 specjalistycznych karetek ratunkowych ], w tym bezpośrednie zaplecze medyczna dla Papieża Franciszka.

Dzięki  jakości pracy swoich członków i dochowaniu tradycji, Zakon Maltański posiada pozycję gwaranta wykonania misji dobroczynnych, jest wiarygodnym powiernikiem środków przekazywanych na te cele.

FUNDACJA

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” ma status OPP. 1%  – KRS 0000174988

00-730 Warszawa, ul. Jazgarzewska 17, lok. 54. Nr KRS: 0000174988
Nr rachunku bankowego PKO BP S.A.                                 

51 1020 1156 0000 7602 0089 7512
[ z zagranicy dodajemy z przodu PL ]

jeśli wpierasz tę akcję prosimy o dopisek „darowizna – 5 akcja”

oraz w walucie

w EUR   07 1020 1013 0000 0802 0334 6269

w USD   82 1020 1013 0000 0302 0355 2841